Schoolprofiel Alkwin Kollege              

naam contacpersoonfunctietelefoon, e-mailDatum  

Sept 2012

 Jan-Willem Dienske Schoolleider bovenbouw en onderwijs havo0297 566903j.dienske@alkwin.nl
zakelijke gegevens school (NAW + website/mailadres)
Alkwin Kollege UithoornPostadres:Postbus 112

1420 AC Uithoorn

 

 Bezoekadres: Weegbree 55 1420 MT Uithoorn

0297 566903

www.alkwin.nl

 

onderwijsaanbod (vmbo/havo/vwo  e.d.)
Havo – atheneum – vwo+, waaronder gymnasium
 onderwijskundig concept (algemeen)
Het Alkwin Kollege is een scholengemeenschap voor havo, atheneum en vwo+, waaronder gymnasium, met een éénjarige brugperiode. Het Alkwin Kollege behoort bij de Stichting Keizer Karel. Aan het Alkwin Kollege zijn ongeveer 170 medewerkers verbonden, 132 docenten en 38 onderwijsondersteunende medewerkers. Het Alkwin is een open katholieke school waar ook leerlingen met een andere geloofsovertuiging of levensbeschouwing welkom zijn.Het Alkwin Kollege telt ongeveer 1530 leerlingen. Door de afdelingsstructuur bevindt elke leerling zich in een overzichtelijke eenheid. De meeste docenten zijn mentor en mentoren en docenten vormen samen een team. Dit team verzorgt de begeleiding van leerlingen in de betreffende afdeling evenals de ontwikkeling van het onderwijs in deze afdeling. Het Alkwin Kollege kent vijf afdelingen: team leerjaar 1, team 23 havo, team 23 vwo, team 45 havo en team 456 vwo. Elke afdeling heeft een afdelingsleider. Afdelingsleiders vormen samen met de schoolleiding het Management Team.
onderwijskundig concept (havo specifiek) * voor zover van toepassing
Het Alkwin Kollege staat voor activerend onderwijs. Wij willen leerlingen laten ervaren dat leren ‘leuk en zinvol’ is en een actieve houding vereist. We vinden het belangrijk om onze leerlingen goed te zien, te volgen en te begeleiden op weg naar zelfstandigheid. We hebben gekozen voor drie leerconcepten. Adaptief onderwijs, leren 1/leren 2 en metacognitie. Hiermee willen wij leerlingen leren verbanden te leggen en na te denken over hun eigen leerproces. Het Alkwin Kollege is een lerende organisatie voor leerlingen en personeel en wil een veilige en vertrouwde leer- en werkomgeving zijn voor alle betrokkenen. Specifiek voor de havo geldt dat het adaptieve leerconcept veel aandacht krijgt: kennen en gekend worden, werken aan de relatie tussen leerling en docent en leerlingen onderling.
samenwerking basisonderwijs, andere havo-scholen en hbo-instellingen
Om de aansluiting vanuit basisschool naar voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is er zeer regelmatig en intensief contact tussen de verschillende aanleverende basisscholen en het Alkwin Kollege. Tevens is er een samenwerkingsverband voor de instroom van leerlingen uit 4 VMBO-T en is er via decanen een netwerk met het hoger onderwijs.
andere relevante informatie over de school(grootte havo-afdeling/speicifieke buitenschoolse activiteiten
Het Alkwin Kollege heeft ongeveer 1530 leerlingen. In de havo afdelingen zitten van 2 tot en met 5 havo ruim 500 leerlingen. Havo leerlingen worden begeleid door teamleden 23 havo en 45 havo. Zij richten zicht specifiek op de havo leerling door een eigen aanpak. De havo teams zijn ooit begonnen vanuit een stevige behoefte havo onderwijs aan leerlingen te geven onder het motto 100% havo: het is goed en mooi op de havo te zitten en daar mag je – als school en als leerling – trots op zijn. Geen afvalputje, maar een duidelijk eigen ‘smoel’.  Het Alkwin Kollege kent in de onderbouw keuze uren waar leerlingen kunnen kiezen uit een zeer gevarieerd aanbod van activiteiten; van schaken tot yoga en daarbij nog ruim 30 keuzes. In de bovenbouw kiezen leerlingen een aantal modules. Bijvoorbeeld internationalisering, drama, Chinees, filosofie, debating. Daarnaast hebben bovenbouw leerlingen per week 2 KWT uren. Daarnaast besteedt het Alkwin via Algemeen Vormende Activiteiten en Maatschappelijke Stage ook aandacht aan burgerschapsvorming buiten de lessen om.
ambities havo-profilering van de school
Het Alkwin Kollege wil havo onderwijs bieden aan havo leerlingen en vwo onderwijs aan vwo leerlingen. Dat betekent dus dat accenten en invulling per afdeling en laag verschillend zijn. Teams denken hierover na en stemmen pedagogiek en didactiek af op de behoeften van de leerlingen.  Elk team werkt vanuit het schoolplan per jaar met een aantal ontwikkel- en aandachtspunten die in het activiteitenplan zijn samengevat. Voor schooljaar 12-13 werken het 23 havo en 45 havo team aan:          Het verbeteren van opdrachten, toetsen en resultaten          Het evalueren van de effectiviteit van verschillende activerende werkvormen met als doel de inzet van de leerlingen in de les te vergroten

          Het effectiever nabespreken van toetsen en huiswerk

          Een persoonlijk ontwikkelingsprogramma voor leerlingen met motivatieproblemen (23 havo)

          Ontwikkelen van nieuwe vormen van huiswerkbeleid in samenwerking met ouders (23 havo)

          Mentoraat en LOB onder de loep nemen voor wat betreft inhoud en planning (45 havo)

 

Voor nadere informatie: neem contact op met Jan-Willem Dienske. Hij vertelt u graag meer!

Geef een reactie