4
sep 2019

Schoolleiders havo gezocht voor klankbordgroep

Voor de klankbordgroep vmbo-nieuwe leerweg worden schoolleiders havo gezocht die willen meedenken met de vormgeving van de nieuwe leerweg. Aanmelden kan via de website: https://inschrijvingconferenties.nl/klankbordgroep-schoolleiders-nieuwe-leerweg/

Onderstaande informatie komt van de betreffende website:

Aanmelding en selectie

U kunt zich aanmelden als mogelijk lid van de klankbordgroep schoolleiders. Aanmelden kan tot 1 oktober 2019. Daarna zal er een selectie worden gemaakt.

De selectie wordt gedaan door de werkgroep nieuwe leerweg waarin vertegenwoordigd zijn: VO-raad, SPV, platform-tl, SLO, OCW, het platform havo en de MBO Raad. In de week daarna (week 41, uiterlijk 11 oktober), krijgt iedereen die zich aangemeld heeft via een mail uitsluitsel over de gemaakte selectie.

 

Lees hier de profielschets klankbordgroep schoolleiders:

Sterk beroepsonderwijs. De Nieuwe Leerweg.

Inleiding nieuwe leerweg

De nieuwe leerweg (inclusief de invoering van de praktijkgerichte component) maakt deel uit van het programma sterk beroepsonderwijs van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, de VO-raad en de MBO Raad. Om ervoor te zorgen dat vmbo’ers beter worden voorbereid op het vervolgonderwijs –mbo en havo- en om ervoor te zorgen dat alle leerwegen in het vmbo meer aansluiten bij jongeren die graag leren op een praktische manier, brengen we de gemengde (gl) en theoretische leerwegen (tl) van het vmbo samen in één leerweg. In die leerweg heeft elke leerling een praktijkgerichte component in het onderwijsprogramma. Hiermee komt beroepsoriëntatie stevig terug in het programma van alle vmbo’ers. Zowel de samenvoeging van de gl en de tl tot één nieuwe leerweg als het toevoegen van de praktijkgerichte component aan die nieuwe leerweg worden uitgewerkt in nauwe samenwerking met docenten, schoolleiders en bestuurders.

Meedenken met de vormgeving van de nieuwe leerweg

Wilt u graag structureel meedenken met de vormgeving van de nieuwe leerweg en OCW adviseren over zowel de samenvoeging van de gl en de tl als de invulling van de praktijkgerichte component dan kunt u zich nu aanmelden voor de klankbordgroep schoolleiders. Deze klankbordgroep voorziet OCW van advies en is nauw betrokken bij de vormgeving van de nieuwe leerweg. Denk hierbij aan zaken als de randvoorwaarden voor de praktijkgerichte component en de uitvoerbaarheid voor scholen.
Hieronder vindt u meer informatie over de functie en samenstelling van deze klankbordgroep en de selectieprocedure. Op basis van de gegeven informatie kunt u een afweging maken of u zich wilt aanmelden voor deze klankbordgroep. In 2020 wordt er ook een klankbordgroep docenten ingericht.

Klankbordgroep schoolleiders: taken en samenstelling

Functie klankbordgroep schoolleiders

De klankbordgroep schoolleiders kent de volgende taken:

 • het toetsen van (tussen)producten nieuwe leerweg en praktijkgerichte component op
 • uitvoerbaarheid en wenselijkheid;
 • het adviseren (gevraagd en ongevraagd) van OCW over de nieuwe
 • leerweg en praktijkgerichte component.Samenstelling klankbordgroep schoolleidersDe samenstelling van de klankbordgroep schoolleiders ziet er als volgt uit:
 • 12 vmbo schoolleiders;
 • 4 mbo afdelingsleiders/teamleiders;
 • 4 havo schoolleiders.Met ‘schoolleiders’ bedoelen we personen die lid zijn van het management(team) van een school of mbo- instelling. In dat kader hebben zij ook contacten met collega-scholen en instellingen in hun (directe) omgeving. Voor de vertegenwoordigers vanuit mbo en havo zoeken wij bij voorkeur schoolleiders/teamleiders die in hun dagelijkse werk direct te maken hebben met leerlingen die instromen vanuit gl en/of tl.De leden die zitting nemen in deze klankbordgroep doen dat op persoonlijke titel. Het zijn ervaren schoolleiders/teamleider met een brede kijk op recente ontwikkelingen in het onderwijs, en in staat zijn afstand te nemen van hun eigen, directe werksituatie. Kortom: we zijn op zoek naar gesprekspartners met relevante ervaring die bereid en in staat zijn onderbouwde adviezen te formuleren.Criteria voor leden van de klankbordgroep schoolleidersHet streven is in de klankbordgroep een zo breed en representatief mogelijke vertegenwoordiging van schoolleiders te krijgen. Bij het selecteren van schoolleiders voor de klankbordgroep schoolleiders wordt gebruik gemaakt van de volgende kenmerken:
  vmbo:

  • vmbo breed inclusief gl/ categoriale mavo (tl)/ mavo (tl) aan een brede
  • scholengemeenschap/ gtl-scholen;
  • instellingen waarin zowel vmbo als mbo vertegenwoordigd zijn;
  • omvang van de organisatie (grote/kleine scholen);Profielschets klankbordgroep schoolleiders (versie 26/08/2019)

page1image3269403664

 • spreiding over stad en platteland;
 • spreiding over het land.
  Voor havo en mbo-schoolleiders gelden (voor zover van toepassing) dezelfde/vergelijkbare criteria.KostenVoor het bijwonen van bijeenkomsten van de klankbordgroep is vacatiegeld beschikbaar. De hoogte van het vacatiegeld bedraagt € 290, — per bijeenkomst per persoon (inclusief reiskosten e.d.).Bijeenkomsten en (tijd)planningDe klankbordgroep schoolleiders komt vijf maal per jaar bij elkaar. De eerste bijeenkomst vindt plaats op 31 oktober van 14.00-16.00. Daar zal in samenspraak met de leden van de klankbordgroep een vergaderplanning worden opgesteld. De bijeenkomsten zullen in de regel een dagdeel (middag) in beslag nemen en worden gehouden in het midden van het land.

  Werving/aanmelden

  • –  VoorlichtingsbijeenkomstOp woensdag 18 september wordt in Utrecht een voorlichtingsbijeenkomst gehouden over het project ‘de Nieuwe Leerweg’ en over de klankbordgroep schoolleiders. De bijeenkomst vindt plaats bij de Hogeschool Domstad van 15.00 – 16.30 uur.
   Naast informatie gegeven door OCW en leden van de werkgroep nieuwe leerweg is er ook ruimte voor het stellen van vragen en het beantwoorden daarvan. Daarna kunt u zich al dan niet opgeven als kandidaat voor de klankbordgroep schoolleiders. Deelname aan deze bijeenkomst is niet verplicht. Ook zonder deelname kunnen schoolleiders zich aanmelden voor de klankbordgroep.Wanneer u niet bij de voorlichtingsbijeenkomst aanwezig kunt zijn is het toch mogelijk deze mee te maken. Via een livestream is het mogelijk online mee te kijken. U kunt dan direct zien en horen wat er gebeurt, alleen is het dan niet mogelijk zelf eventuele vragen te stellen.
  • –  InformatieDeze notitie en de tijdens de bovengenoemde voorlichtingsbijeenkomst gegeven informatie is opwww.sterkberoepsonderwijs.nl beschikbaar.
  • –  Aanmelding en selectieDirect na de voorlichtingsbijeenkomst kan men zich aanmelden als mogelijk lid van de klankbordgroep schoolleiders. Daartoe is er een aanmeldingsformulier te vinden op de website sterk beroepsonderwijs. Aanmelden kan tot 1 oktober 2019. Daarna zal er een selectie worden gemaakt.
   De selectie wordt gedaan door de werkgroep nieuwe leerweg waarin vertegenwoordigd zijn: VO-raad, SPV, platform-tl, SLO, OCW, het platform havo en de MBO Raad. In de week daarna (week 41, uiterlijk 11 oktober), krijgt iedereen die zich aangemeld heeft via een mail uitsluitsel over de gemaakte selectie.