Hier vindt u eerdere artikelen die op onze website zijn geplaatst.

De beste havo van Limburg

In Elsevier Magazine worden jaarlijks gegevens gepubliceerd op basis waarvan scholen worden beoordeeld. De criteria zijn in de meeste gevallen cijfermatige gegevens, zoals de ‘bolletjes’ van de Inspectie over doorstroom, CSE en verschil CSE-SE.

De SG Philips van Horne  in Weert is uitgeroepen tot de beste havo van Limburg. Navraag heeft ons geleerd dat de goede contacten in het PO en de steun van de ouders hierbij een rol spelen. De school heeft een topteam voor de bovenbouw havo. Secties monitoren de resultaten en er wordt gewerkt aan doorlopende leerlijnen. Ook investeren de mentoren in de ontwikkeling en uitvoering van een LOB-programma en daarbij aansluitend mentoraat. De school overweegt een LVO-netwerk in Limburg nieuw leven in te blazen.


Havo bestaat niet meer in Maastricht

In Maastricht kun je niet meer havo-onderwijs volgen. Zo bericht dagblad Trouw op 18 november 2015. Door de krimp van het leerlingenaantal zijnde brede scholengemeenschappen in Maastricht opgeheven. Het Bonnefanten college is nu de enige plek in de stad waar havo-onderwijs gevolgd kan worden, maar dan onder een nieuwe naam: voorbereiden hoger onderwijs. Geen mislukte vwo-leerling, noch een omhooggevallen vmbo-leerling. Door nieuwe leerstijlen als samenwerken, onderzoeken presenteren en een eigen leerroute bepalen, krijgen de leerlingen een vorm van onderwijs die niet alleen op kennis gericht is maar ook op vaardigheden die aansluiten op de competenties die in het hbo gevraagd worden. Zo is in Maastricht een nieuw schooltype ontstaan. De leerlingen zijn trots, de docenten gemotiveerd. Aan het einde van het schooljaar 2015-2016 weten we van de nieuwe generatie brugklassers of het een succes is.


Netwerkbijeenkomsten Eindhoven en Apeldoorn november 2015

Voor het tweede jaar organiseert het havoplatform netwerkbijeenkomsten. Doel van deze bijeenkomsten is dat we onderlinge uitwisseling organiseren op een kleinschalige (maximaal 25 deelnemers) en persoonlijke manier. De eigen inbreng van de deelnemers is dus groot. Onderwerpen kunnen van tevoren worden doorgegeven aan de organisatie of ter plekke worden ingebracht in het gesprek met  collega’s.

Het bestuur van het havoplatform verzorgt een introductie in het thema “Waar ligt  de verantwoordelijkheid voor het succes van onze leerlingen in het vervolgonderwijs?” Het artikel “De overgang van havo naar hbo” van Obe de Vries, Joost Schaacke en Erik Fleur vormt het uitgangspunt. Ga naar het volledige artikel.


Congres 2015: Trots op de havo wederom een succes

Donderdag 5 februari 2015 organiseerden APS en het Havoplatform voor het 3e achtereenvolgende jaar het congres ‘Trots op havo’.  Kenmerkend voor het congres is dat het voor en door scholen is. Het congres is bedoeld voor docenten en schoolleiders. Uitgangspunten van dit congres zijn dat leerlingen mogen uitblinken nadat ze uitgedaagd worden, dat er in hoge mate interactie is tussen docenten en leerlingen en leerlingen onderling en dat het havo-onderwijs zowel verbreding als verdieping bevat.

Leerlingen op de havo zijn vaak slim, soms lui, soms ijverig, vaak sociaal en actief. Zij vinden het contact met de docent een voorwaarde om te kunnen leren. Wat doen havodocenten en schoolleiders om het onderwijs zo in te richten dat deze leerlingen uitgedaagd worden en gelijktijdig de nodige begeleiding en structuur ontvangen?


Jaarverslag havoplatform 2013

Van stuurgroep naar bestuur

In 2011 besloten een negental schoolleiders die werken op een school met een havo afdeling een samenwerking aan te gaan om na te gaan of zij de havo-afdeling van hun school en andere havoscholen meer gezicht zouden kunnen geven. Zij besloten een werkgroep op te richten, die zij het ‘’havoplatform’’ noemden. Het ging er met name om, vooral landelijk, een platform te hebben waar betrokken

[hide-this-part] docenten en schoolleiders van havoscholen hun standpunten en activiteiten konden uitwisselen. Onderzoek over het profiel van de havoscholier was er al genoeg, pilots om op basis van de theorie ideeën uit te werken vonden overal plaats. Veel scholen waren er mee bezig, maar we wisten weinig van elkaar. Vanuit dat  gegeven is de werkgroep regelmatig bij elkaar geweest om aan het havoplatform vorm te geven. De werkgroep werd stuurgroep genoemd nadat al ruim 50 vertegenwoordigers van scholen bij een eerste bijeenkomst belangstelling toonden. Het idee sloeg aan, dus alle reden om het plan door te zetten. In 2013 werd de organisatiestructuur van het havoplatform verstevigd. De stuurgroep liet zich in dat jaar bij notariële akte registreren als het bestuur van de stichting havoplatform.

Het bestuur en de status van het platform

Zodoende bestaat het bestuur van het havoplatform uit de volgende collega’s:

 • Henk van Ommen, voorzitter (het Baarnsch Lyceum-Baarn)
 • Marc Janssen, vice-voorzitter (Northgo College – Noordwijk)
 • Max de Boer, secretaris (Sg Spieringhsoek-Schiedam)
 • Onno van Helden, penningmeester (Osg Sevenwolden – Heerenveen)
 • Kees Maas, lid (Norbertuscollege – Roosendaal)
 • Joke Methorst, lid (Cals College- Nieuwegein)
 • Jan Willem Dienske, lid (Alkwin Kollege – Uithoorn)
 • Maddy Leenen, lid (Minkema College – Woerden)
 • Corné van Diepen, lid (Martinuscollege – Grootebroek)

Het havoplatform heeft van meet af aan een onafhankelijke positie ingenomen. Om die reden is ook voor een zelfstandige stichting gekozen. Dat neemt niet weg dat het havoplatform goede contacten met de VO-raad onderhoudt.

Vast en flexibel

In 2013 is het nieuwe bestuur diverse malen bijeengekomen om de organisatie verder op te zetten. We werkten bij onze vergaderingen volgens een vast agendapatroon, waarbij interne zaken zich afwisselden met onderwerpen als het congres, nieuws uit het land en ontwikkelingen met betrekking tot het havo. Tegelijkertijd werd er veel werk verricht om de stichting verder in te richten. Er groeide een duidelijke taakverdeling binnen het bestuur. Behalve de taken van het dagelijks bestuur, hield een vast deel van het bestuur zich bezig met het organiseren van een congres, werd er druk aan de P.R. gesleuteld, zoals de website en wervingsmateriaal tijdens congressen. Vanuit hun achtergrond hebben bestuursleden van het havoplatform zitting in allerlei overlegsituaties zoals havistencompetent (HACO) een organisatie die inzet op een goed pedagogisch-didactisch klimaat en een adequaat LOB. Zodoende heeft het havoplatform in 2013 voldoende zicht op wat er in het land speelt en welke ontwikkelingen er ten aanzien van het havo-onderwijs in 2013 hebben plaatsgevonden.

Het congres, kwaliteit en tevredenheid

In februari 2013 vond het eerste landelijke havocongres plaats onder de verantwoordelijkheid van het havoplatform. De locatie was congrescentrum de Reehorst in Ede. Omdat de middelen en menskracht binnen het bestuur onvoldoende waren om het congres te organiseren is samenwerking gezocht met een gerenommeerd onderadviesbureau, het APS. Samen met het APS konden we na afloop spreken van een zeer geslaagd congres. De belangstelling was groot, we hadden een aansprekende keynotespreker in de persoon van prof. Dr. Wim Veen van de TU Delft en uit het hele land kwamen sprekers en workshopleiders om inspirerende verhalen te vertellen of inspireerden de deelnemers ideeën op te doen zelf met havoprofilering bezig te zijn. Uit de enquête kwam zeer positieve respons. Voldoende kwaliteit ten aanzien van de inhoud en de tevredenheid van de deelnemers zijn de pijlers waarop het bestuur van het havoplatform besloot dat één van haar kernactiviteiten een jaarlijks terugkerend congres zou worden. Naast het eigen congres heeft het havoplatform zich ook laten zien tijdens het congres van de VO-raad met een eigen stand.

Er is saldo!

Een stichting zonder inkomsten heeft geen armslag. Door een afspraak met co-organisator van het congres, het APS, heeft het havoplatform inkomsten verworven waarmee de belangrijkste startkosten gedekt konden worden. Het ging hierbij voornamelijk om het notarieel vastleggen van de stichting, de werving voor het congres en andere bestuurskosten.

Jaaractiviteiten

Netwerk

Het havoplatform heeft een breed netwerk om de boodschap van het platform uit te dragen. Vooral overleg tussen het platform en voor het havo relevante organisaties als het ministerie van OCW, de VO-raad en het APS heeft ertoe geleid dat het havoplatform een belangrijke speler in het onderwijsveld is geworden. Sterker, steeds vaker wordt het platform benaderd om een mening of advies te geven. Daardoor heeft niet alleen de organisatiestructuur maar vooral ook de herkenbaarheid van het havoplatform in 2013 een goede impuls gehad.

Public relations

In 2013 is de website van het havoplatform verbeterd. Het idee om ‘good practices’ te plaatsen van havo-scholen is nog niet goed van de grond gekomen, maar wel is belangstelling getoond om ‘vriend’ van het havoplatform te worden. Het uitreiken van een perspexbord voor de bevriende school waarmee de betrokkenheid met het havoplatform kan worden getoond, bevestigt de ‘vriendschap’.

Nieuwsbrief

In 2013 zijn de eerste voorbereidingen getroffen om een nieuwsbrief digitaal te verzenden en op de site te plaatsen. Niet alleen naar de vrienden maar ook naar de emailadressen van de vertegenwoordigers van havoscholen in Nederland. Inmiddels een database van meer dan 200 adressen, die voornamelijk uit onze eigen congres zijn voortgekomen.

Ontwikkelingen en trends

Lobot

Een van de speerpunten voor het havoplatform is de aansluiting van het havo op het hbo. In dit kader zijn vanuit de VO-raad zogenaamde LOBOT-pilots  gestart. De LOB-ontwikkelteams houden zich specifiek bezig met de aansluitingsproblematiek en het arbeidsmarktsperpectief voor hbo-opleidingen. Bestuursleden van het havoplatform participeren in het overleg.

Verzwaarde exameneisen

In 2013 had het voorgezet onderwijs in Nederland te maken met verzwaarde exameneisen, zoals het gemiddelde CE-cijfer van de examenvakken dat niet lager mocht zijn dan een 5,5 en de kernvakkenregel, waarbij voor Engels, Nederlands en wiskunde maar één keer een 5 als eindcijfer gescoord mocht worden. Navraag van het havoplatform over de uitkomsten gaf aan dat het landelijk eindresultaat iets lager was dan 2012, maar niet spectaculair. Ook de voorbereiding op de verplichte rekentoets in het eindexamen wordt door het havoplatform nauwgezet gevolgd.

Excellentie

Behalve de excellentieprogramma’s van het Bètaplatform (die vooral gericht zijn op het vwo), zien we nu ook activiteiten vanuit het hbo. De Hogeschool Rotterdam heeft bij een aantal scholen in de regio een brainstormsessie gedaan over een samenwerking tussen vo en HRO over rekening houden met excellente havoleerlingen.

Nieuwe energie

Nu de organisatie staat en het havoplatform voldoende bekend is en kan steunen op een behoorlijk breed netwerk, kunnen we vaststellen dat in het jaar 2013 het havoplatform een duidelijke positie heeft veroverd. In een herijking van missie en visie heeft het bestuur ook vastgelegd dat het havoplatform met gezag mag spreken en daarbij het havo in Nederland mag vertegenwoordigen. Het is daarom zaak aan het einde van 2013 de focus van het havoplatform vooral te richten op het verder concretiseren van haar doelen. Een uitgangspunt waarmee het bestuur van het havoplatform met nieuwe energie en vol vertrouwen het jaar 2014 is ingegaan.


Terugblik op het havocongres “Trots op havo” 2014

We kijken terug op een geslaagd congres. Met 300 deelnemers in totaal hebben we een omvang bereikt die we vast willen houden. De sfeer was goed en we voelden de betrokkenheid bij de havoleerling alom. Die betrokkenheid blijkt ook uit het grote aantal evaluatieformulieren dat we hebben ontvangen.

Er is veel positief commentaar op de dag als geheel, de organisatie en de locatie. Er was voldoende keuze. Sommigen stellen daarom voor de keynote te vervangen door een extra workshopronde. We zullen dit in overweging nemen. [hide-this-part]

Een aandachtspunt dat regelmatig terug komt, is dat deelnemers vinden dat het nog meer over de havo mag gaan. Veel deelnemers zijn op zoek naar concrete, direct toepasbare informatie. We zullen bekijken of we hier in aparte routes voor docenten en schoolleiders nog meer aan tegemoet kunnen komen.

De meeste workshops en lezingen krijgen vooral complimenten: de workshopgevers waren enthousiast en de inhoud was inspirerend. Er was soms te veel informatie voor de lengte van de workshop waardoor dia’s werden overgeslagen. We horen terug dat deelnemers liever hebben dat er iets minder aan bod komt, zodat daar dieper op in kan worden gegaan.

We zijn heel blij dat maar liefst acht scholen hun good practice wilden delen op het congres. Hun enthousiasme werkte aanstekelijk. Van sommige scholen willen deelnemers weten hoe het verder gaat; hopelijk komen zij over een jaar of twee nog eens terug. Deze uitwisseling tussen scholen is een belangrijk oogmerk van dit congres.

We hebben positieve reacties gehad op ons plan om regiobijeenkomsten te organiseren. Een aantal scholen heeft aangegeven hier graag bij betrokken te worden. Dat de havo ook landelijk in de belangstelling staat, merkten we doordat medewerkers van het ministerie van onderwijs en de VO-raad langs kwamen. De inspectie moest helaas verstek laten gaan dit jaar vanwege een interne studiedag.

We gebruiken de feedback uit de evaluatieformulieren om volgend jaar op donderdag 5 februari 2015 opnieuw een goed congres neer te zetten. De voorbereidingen hiervoor gaan al weer snel van start. Als je initiatieven of onderzoek over het havo tegenkomt die interessant zijn voor het congres, horen we het graag: info@wordpress-597311-2303039.cloudwaysapps.com.

De congresgroep, een samenwerking tussen HAVOPLATFORM en APS


Vijf LOB-arrangementen havo-hbo

In 2012 hebben we (Stimuleringsproject LOB) het initiatief genomen om de oprichting en ontwikkeling van vijf LOB-ontwikkelteams te stimuleren. Van deze LOB-ontwikkelteams maakten steeds een hogeschool en vier à vijf havo-afdelingen van vo-scholen deel uit. Met dit initiatief beoogt de VO-raad een bijdrage te leveren aan het verkleinen van de overgang havo-hbo. Daartoe werd in de vijf LOB-ontwikkelteams gewerkt aan de ontwikkeling van een gezamenlijk LOB-arrangement: een voorbeeld van regionale samenwerking havo-hbo.  Hier vindt u het complete document.


Havocongres 2013

Op 7  februari 2013 heeft het HAVO CONGRES met als thema: Trots op de HAVO plaatsgevonden. Key-note spreker was Wim Veen, professor Education & Technology aan de TU Delft. Verder waren er op deze dag  lezingen, workshops en good practices.

Het was een goed bezochte dag en helaas hebben we niet alle aanmeldingen kunnen honoreren, omdat we ons maximum hadden bereikt. Reden voor ons om volgend jaar weer een congres te organiseren. De datum is al bekend: DONDERDAG 6 FEBRUARI 2014.

Samen met de evaluatieformulieren en ons eigen evaluatie gaan we weer aan de slag voor het nieuwe programma. Als u suggesties heeft of graag zelf iets wil verzorgen op deze dag, kunt u een berichtje sturen naar info@wordpress-597311-2303039.cloudwaysapps.com .


Stellingname HAVOPLATFORM t.a.v. aansluiting HAVO-HBO:

Het platform spreekt zich uit over de aansluiting.

Aansluiten maar…

Het rendement van havo-leerlingen in het hbo is veel te laag: leerlingen wisselen vaak van studierichting, vallen uit of doen lang over hun studie. In ons land zijn diverse initiatieven ontplooid om de aansluiting tussen havo en hbo te verbeteren. In het kader van loopbaanoriëntatie (LOB) worden leerlingen beter voorbereid op hun profielkeuze en in vervolg daarop op hun studiekeuze; leerlingen kunnen alvast kennis maken met het hbo, spreken met oud-leerlingen die al enige tijd studeren; hier en daar vinden gezamenlijke projecten plaats tussen een school voor VO en een hbo-instelling; de stichting havisten competent zet in op het aanleren van competenties die succes in het hbo verhogen en zet in op het pedagogisch profiel van de havo-leerling.

En toch: de aansluitingsproblemen liggen dieper en zijn structureel van aard:

zomin als hèt VO bestaat,  bestaat ook hèt hbo niet. Communicatie over inhoud tussen beide schoolsoorten vindt plaats tussen individuele vo-scholen en hbo’s. De VO-raad slaagt er redelijk in het VO op dit vlak te vertegenwoordigen, de hbo-raad slaagt er niet in het hbo inhoudelijk te vertegenwoordigen.

De havo-eindexamens sluiten slecht aan op dat wat het hbo verwacht. In hetzelfde jaar dat een groot deel van het hbo op competentiegericht onderwijs overstapte, werden de havo-eindexamens opnieuw zeer cognitief vastgesteld. Van enig overleg tussen beide domeinen was geen sprake. Momenteel lijkt er binnen het hbo een herbezinning op het competentiegericht onderwijs plaats te vinden. De discussie gaat buiten het havo om.

Veel opleidingen in het hbo volstaan met een gering aantal contacturen en doen een groot beroep op zelfwerkzaamheid. Havo-leerlingen zijn slim, hebben veel aandacht en stimulansen nodig, hebben behoefte aan structuur en enthousiaste docenten. Havo-5-leerlingen hebben gemiddeld 30 lessen van 50 minuten per week en worden op de meeste havo’s intensief begeleid. Modern hersenonderzoek heeft aangetoond dat we niet te vroeg een beroep moeten doen op competenties die zich op 17/18-jarige leeftijd nog onvoldoende ontwikkeld kunnen hebben. De overgang van havo 5 naar hbo 1 is in deze veel te groot en leidt tot onnodige uitval.

Het hbo biedt meer dan 1200 opleidingen aan: een havo-leerling kan daaruit nooit en te nimmer een afgewogen keuze maken. Het aantal opleidingen is nog steeds aan het groeien. Dat is een slechte ontwikkeling. Vaak worden opleidingen uit concurrentie-overwegingen aangeboden waardoor er onnodige dubbelingen en nauwelijks te onderscheiden varianten ontstaan.

Vanzelfsprekend moeten hogescholen wel inspelen op de maatschappelijke vraag en opleidingen aanbieden die nodig zijn. De huidige wildgroei aan opleidingen is niet in het belang van de student.

Beter zou het zijn als verwante opleidingen een gemeenschappelijke propedeuse zouden beginnen, waarbij in de loop de jaren voor verschillende uitstroomprofielen gekozen kan worden. Incidenteel wordt dit al toegepast.

Conclusie: Het is tijd dat we ons herbezinnen op de onderwijsstructuur, op hoe verschillende elementen uit de lange doorlopende leerlijn van leerlingen op elkaar aansluiten, in het bijzonder de aansluiting havo – hbo.

Oplossingen:

Het laatste havo jaar wordt een hybride jaar havo/hbo: habo. Optioneel: het hybride jaar is het zesde jaar. Een aantal kenmerken:

 • Hbo en vo richten het jaar gezamenlijk inhoudelijk in onder eindverantwoordelijkheid van het vo.
 • Het curriculum in de bovenbouw van het havo en het centraal examen sluiten inhoudelijk beter aan op overgang havo naar hbo.
 • Het loont voor de havo- en hbo-instelling als de havo-leerling succesvol van h5 (h6) naar hbo 2 komt. Het bindend studieadvies in het eerste leerjaar hbo1 wordt afgeschaft en vervangen door een financiële prikkel die het minder lonend maakt in het eerste jaar veel leerlingen af te laten vloeien.
 • Verwante opleidingen beginnen een gemeenschappelijke propedeuse, die uitmonden in verschillende uitstroomprofielen, vergelijkbaar met ontwikkelingen in de aansluiting vmbo-mbo
 • Hbo telt minimaal 20 contacturen per week over 40 weken.

Hoger onderwijs belooft minimaal 12 uur les

Bron: de telegraaf: ma 24 sep 2012. 

DEN HAAG – In het hoger onderwijs zullen studenten voortaan minimaal 12 uur per week les krijgen van een docent. Dat hebben de hogescholen en universiteiten voorgesteld aan Halbe Zijlstra (Hoger Onderwijs). Sommige instellingen krikken hun minimum op naar 15 tot 20 contacturen per week. 
De beloftes zullen worden vastgelegd in zogeheten prestatieafspraken, die naar verwachting in november worden getekend. De voorstellen van de instellingen zijn beoordeeld door een commissie onder leiding van onderwijsexpert Frans van Vught. Hij noemde de voorstellen van de instellingen maandag „ambitieus, maar haalbaar”.

Met de prestatieafspraken wil Zijlstra hogescholen en universiteiten niet alleen belonen voor de hoeveelheid studenten die ze verstouwen, maar ook voor de kwaliteit die ze bieden. Het gaat dan onder meer om het aantal lesuren, de kwaliteit van docenten en het studiesucces van de leerlingen. Zijlstra denkt dat iedereen gebaat is bij het maken van prestatieafspraken. „De instellingen zelf, de docenten, de studenten, straks de werkgevers en uiteindelijk de samenleving als geheel”, aldus de staatssecretaris.

Er is een flinke zak geld verbonden aan het nakomen van de prestatieafspraken. Tot 2016 gaat het om een budget dat oploopt tot 325 miljoen euro. Dat komt neer op 7 procent van het totale potje voor onderwijs. Zijlstra benadrukte dat de afspraken niet vrijblijvend zijn. „Instellingen die de afspraken niet nakomen of de doelstellingen niet halen, raken het geld gewoon weer kwijt”, zei hij bij de presentatie van het rapport van de commissie.

De staatssecretaris liet weten de adviezen van de commissie in grote lijnen te zullen volgen. Het enige lastige geval is de Open Universiteit, die nog niet toe is aan het maken van prestatieafspraken. „Ik ga kijken hoe ik met dat advies omga”, aldus Zijlstra. De commissie gaat er overigens vanuit dat in de toekomst wel prestatieafspraken met de Open Universiteit kunnen worden gemaakt.

De VSNU, de vereniging van universiteiten, en de HBO-raad reageerden tevreden op de adviezen van de commissie.


‘Geen slagveld na havo-examens’

Bron: de Telegraaf 14 juni 2012

BAARN –  De strengere exameneisen lijken geen negatief effect te hebben op de bijna 60.000 havoleerlingen die eindexamen hebben gedaan. Zij kregen donderdag te horen of de vlag uit mag. Uit een eerste voorzichtige schatting onder negen scholen is geen noemenswaardig verschil te zien in het aantal gezakte en geslaagde leerlingen. Dat heeft Henk van Ommen, rector van het Baarnsch Lyceum en voorzitter van het HAVOPLATFORM, donderdag laten weten. „De slachting waar eerder voor gevreesd werd, heeft gelukkig niet plaatsgevonden.” Het ministerie van Onderwijs bevestigt de trend na een eigen kleine rondgang.

Voor het eerst moet dit jaar het gemiddelde cijfer van alle eindexamenvakken een voldoende (5,5 of hoger) zijn. Bij het vmbo – waar de leerlingen woensdag al goed of slecht nieuws kregen – waren de eerste prognoses een stuk negatiever. Uit een kleine rondgang van de Stichting Platforms VMBO bleek dat het aantal gezakten verdubbeld was.


Grip op uitval! Verbeter het studierendement van uw HAVO

4 oktober 2011

Lancering HAVOPLATFORM

Het voorkomen van uitval van leerlingen is op veel HAVO-scholen een belangrijk punt van aandacht. Ook voor de leerling zelf is het motiverend om met succes het HAVO te doorlopen! Helaas heeft de HAVO een twijfelachtige reputatie: onvoldoende gemotiveerde leerlingen die te lang over hun opleiding doen. Toch is de HAVO de opleiding waar meer dan 25% van onze leerlingen naar toe gaat en waar momenteel veel innovatieve ontwikkelingen plaatsvinden. De kern van de ontwikkelingen is het waarderen van de HAVO-leerling, vanuit een positieve benadering! Om alle inzichten en innovaties omtrent de HAVO te bundelen, heeft een aantal schoolleiders een HAVOPLATFORM, gelieerd aan de VO-raad, opgericht.

Daarnaast gaat het over motivatie en succes op de HAVO! Uitval wordt vaak veroorzaakt door een gebrek aan motivatie. En motivatie hangt weer samen met het maken van de juiste keuzes op de juiste momenten. Er moeten nogal wat keuzes worden gemaakt! Bewuste keuzes op verschillende momenten en bij voorkeur vanuit een positieve insteek. Dus geen wegen dichttimmeren maar juist kansen bieden!  Al vanaf de brugklas is het belangrijk dat een leerling op de best passende plek zit. In het derde jaar is een goede keuze een belangrijke voorwaarde voor succes in de bovenbouw. De uitval gedurende het eerste jaar van het HBO is ook veelal toe te schrijven aan verkeerde studiekeuzes op het HAVO. Vaak hebben leerlingen te weinig beeld van de beroepspraktijk als ze een keuze maken voor een Hbo-opleiding! Maar hoe werkt uw HAVO nu concreet aan een succesvolle loopbaan van de havist? Op deze website hopen wij u te laten zien op welke wijze andere HAVO’s hier mee omgaan! Doe uw voordeel met hun ervaringen!