1
feb 2019

Netwerken binnen het havonetwerk

‘Werken aan jouw netwerk’

Verslag netwerkbijeenkomsten havoplatform 2018

In november hebben op drie plaatsen in Nederland netwerkbijeenkomsten van het havoplatform plaatsgevonden. Tussen de 15 en 20 deelnemers per locatie in Zwolle, Driebergen en Weert hebben hieraan deelgenomen. De deelnemers zijn afkomstig uit ruim dertig verschillende scholen in Nederland met een havo-afdeling.

Netwerken binnen het netwerk

Het doel van de netwerkbijeenkomsten van het havoplatform is vanaf het begin geweest docenten en schoolleiders met elkaar in gesprek te brengen. Uitgangspunten: Regionaal, niet te grote groepen, thematiek niet te vast omschreven, geen externe sprekers.

Daarvan is gebleken dat deze uitgangspunten goed hebben uitgepakt. In feite was het bij elkaar brengen van professionals met havo-onderwijs genoeg om van alles en nog wat te bespreken. Onderwerpen die dichtbij de eigen school hoorden, maar juist door de uitwisseling van elkaars ervaringen nieuwe inzichten, verbetertips of blikverruiming van het werkveld opleverden.

Het probleem is altijd wat er van de ervaringen blijft hangen als je de volgende dag na de netwerkbijeenkomst weer bent overgeleverd aan ‘de waan van de dag’. Om die reden heb ik als organisator aandacht besteed aan een vorm van nazorg. In eerste instantie door achteraf de deelnemers in kennis te stellen waar ze over gesproken hebben. In tweede instantie is een beroep gedaan op creativiteit in overleg en denkkracht. Hierbij ging het om in groepen een actueel onderwerp te bedenken over havo-onderwijs.  De deelnemers zouden hiermee, bij wijze van spreken, op hun eigen school de volgende dag aan de slag kunnen gaan.

In 2018 besloot ik een werkwijze te kiezen waarbij de deelnemers van de verschillende scholen bij de netwerkbijeenkomst een eigen netwerk(je) te vormen om over een eigen gekozen thema te ‘netwerken’.

Themakeuzes

Zo bedachten de deelnemers van Regio-Noord vier thema’s of een cluster van thema’s, waarbij de scholen konden aangeven met welke andere school/scholen ze een netwerkje wilde vormen.

De gekozen thema’s die zijn genoemd:

 • Aansluiting 3.4 havo
 • Identiteit van de havo-leerling
 • Eigenaarschap van de havo-leerling
 • Havo meer ‘smoel’ geven

Regio midden kwam ook met vier thema’s

 • Vormen van differentiatie
 • Bewust keuze voor havo/LOB
 • Maatwerk: gepersonaliseerd leren
 • Start havo 4 in leerjaar 3/driehoeksgesprek: leerling/ouder/mentor

Regio Zuid, tenslotte,  kwam met drie thema’s

 • Havo-didactiek/tekort aan specifieke leermiddelen
 • Maatwerk en leerlingbepreking
 • Verhogen motivatie leerlingen door flexibilisering inhoud/organisatie havo-onderwijs en aandacht voor de relatie leerlingen/ouders/docent

Zo eindigde de middag met concrete plannen om een netwerk te vormen. Het leverde menig deelnemer nieuwe inzichten, inspiratie maar vooral ook motivatie op om de complexe havo-problematiek in samenwerking met andere scholen vorm te geven.

Nazorg

Om de deelnemers in de gelegenheid te stellen hun netwerk samen te stellen, hebben de drie regio’s een overzicht gekregen van de thema’s, de toelichting op de thema’s, de keuzes voor de thema’s en de namen en mailadressen van de deelnemers. Zodoende kon het netwerk vorm krijgen. Zijn er garanties dat dit ook echt gebeurd? Dat weet ik nog niet. De randvoorwaarden zijn gecreëerd, maar de scholen zullen zelf een begin moeten maken. Wellicht ontmoeten ze elkaar tijdens het havocongres op 7 februari. Er was ook een school die alle deelnemers van één regio wilde uitnodigen om een ‘kick off’ te organiseren van hun netwerkjes. Ik zal in de loop van 2019 daar nog eens naar informeren.

Wellicht inspireert het scholen die niet aanwezig zijn geweest bij de netwerkbijeenkomsten van het havoplatform, zich bij één van de netwerkjes aan te sluiten. Informatie over deelnemende scholen zijn te krijgen via secretariaat@havoplatform.nl

Uitwisselen, problemen bespreken en oplossen, nieuwe ideeën opdoen, contacten leggen met collega-scholen. Elementen die de netwerkbijeenkomsten telkens weer hebben gekarakteriseerd. Een betere manier om constructief en opbouwend aan beter havo-onderwijs is er bijna niet.

Max de Boer