9
jan 2014

Jaarverslag Havoplatform 2013

JAARVERSLAG 2013

Van stuurgroep naar bestuur

In 2011 besloten een negental schoolleiders die werken op een school met een havo afdeling een samenwerking aan te gaan om na te gaan of zij de havo-afdeling van hun school en andere havoscholen meer gezicht zouden kunnen geven. Zij besloten een werkgroep op te richten, die zij het ‘’havoplatform’’ noemden. Het ging er met name om, vooral landelijk, een platform te hebben waar betrokken docenten en schoolleiders van havoscholen hun standpunten en activiteiten konden uitwisselen. Onderzoek over het profiel van de havoscholier was er al genoeg, pilots om op basis van de theorie ideeën uit te werken vonden overal plaats. Veel scholen waren er mee bezig, maar we wisten weinig van elkaar. Vanuit dat  gegeven is de werkgroep regelmatig bij elkaar geweest om aan het havoplatform vorm te geven. De werkgroep werd stuurgroep genoemd nadat al ruim 50 vertegenwoordigers van scholen bij een eerste bijeenkomst belangstelling toonden. Het idee sloeg aan, dus alle reden om het plan door te zetten. In 2013 werd de organisatiestructuur van het havoplatform verstevigd. De stuurgroep liet zich in dat jaar bij notariële akte registreren als het bestuur van de stichting havoplatform.

 

Het bestuur en de status van het platform

 

Zodoende bestaat het bestuur van het havoplatform uit de volgende collega’s:

  • Henk van Ommen, voorzitter (het Baarnsch Lyceum-Baarn)
  • Marc Janssen, vice-voorzitter (Northgo College – Noordwijk)
  • Max de Boer, secretaris (Sg Spieringhsoek-Schiedam)
  • Onno van Helden, penningmeester (Osg Sevenwolden – Heerenveen)
  • Kees Maas, lid (Norbertuscollege – Roosendaal)
  • Joke Methorst, lid (Cals College- Nieuwegein)
  • Jan Willem Dienske, lid (Alkwin Kollege – Uithoorn)
  • Maddy Leenen, lid (Minkema College – Woerden)
  • Corné van Diepen, lid (Martinuscollege – Grootebroek)

 

Het havoplatform heeft van meet af aan een onafhankelijke positie ingenomen. Om die reden is ook voor een zelfstandige stichting gekozen. Dat neemt niet weg dat het havoplatform goede contacten met de VO-raad onderhoudt.

 

Vast en flexibel

In 2013 is het nieuwe bestuur diverse malen bijeengekomen om de organisatie verder op te zetten. We werkten bij onze vergaderingen volgens een vast agendapatroon, waarbij interne zaken zich afwisselden met onderwerpen als het congres, nieuws uit het land en ontwikkelingen met betrekking tot het havo. Tegelijkertijd werd er veel werk verricht om de stichting verder in te richten. Er groeide een duidelijke taakverdeling binnen het bestuur. Behalve de taken van het dagelijks bestuur, hield een vast deel van het bestuur zich bezig met het organiseren van een congres, werd er druk aan de P.R. gesleuteld, zoals de website en wervingsmateriaal tijdens congressen. Vanuit hun achtergrond hebben bestuursleden van het havoplatform zitting in allerlei overlegsituaties zoals havistencompetent (HACO) een organisatie die inzet op een goed pedagogisch-didactisch klimaat en een adequaat LOB. Zodoende heeft het havoplatform in 2013 voldoende zicht op wat er in het land speelt en welke ontwikkelingen er ten aanzien van het havo-onderwijs in 2013 hebben plaatsgevonden.


Het congres, kwaliteit en tevredenheid

In februari 2013 vond het eerste landelijke havocongres plaats onder de verantwoordelijkheid van het havoplatform. De locatie was congrescentrum de Reehorst in Ede. Omdat de middelen en menskracht binnen het bestuur onvoldoende waren om het congres te organiseren is samenwerking gezocht met een gerenommeerd onderadviesbureau, het APS. Samen met het APS konden we na afloop spreken van een zeer geslaagd congres. De belangstelling was groot, we hadden een aansprekende keynotespreker in de persoon van prof. Dr. Wim Veen van de TU Delft en uit het hele land kwamen sprekers en workshopleiders om inspirerende verhalen te vertellen of inspireerden de deelnemers ideeën op te doen zelf met havoprofilering bezig te zijn. Uit de enquête kwam zeer positieve respons. Voldoende kwaliteit ten aanzien van de inhoud en de tevredenheid van de deelnemers zijn de pijlers waarop het bestuur van het havoplatform besloot dat één van haar kernactiviteiten een jaarlijks terugkerend congres zou worden. Naast het eigen congres heeft het havoplatform zich ook laten zien tijdens het congres van de VO-raad met een eigen stand.

 

Er is saldo!

Een stichting zonder inkomsten heeft geen armslag. Door een afspraak met co-organisator van het congres, het APS, heeft het havoplatform inkomsten verworven waarmee de belangrijkste startkosten gedekt konden worden. Het ging hierbij voornamelijk om het notarieel vastleggen van de stichting, de werving voor het congres en andere bestuurskosten.


Jaaractiviteiten

Netwerk

Het havoplatform heeft een breed netwerk om de boodschap van het platform uit te dragen. Vooral overleg tussen het platform en voor het havo relevante organisaties als het ministerie van OCW, de VO-raad en het APS heeft ertoe geleid dat het havoplatform een belangrijke speler in het onderwijsveld is geworden. Sterker, steeds vaker wordt het platform benaderd om een mening of advies te geven. Daardoor heeft niet alleen de organisatiestructuur maar vooral ook de herkenbaarheid van het havoplatform in 2013 een goede impuls gehad.

Public relations

In 2013 is de website van het havoplatform verbeterd. Het idee om ‘good practices’ te plaatsen van havo-scholen is nog niet goed van de grond gekomen, maar wel is belangstelling getoond om ‘vriend’ van het havoplatform te worden. Het uitreiken van een perspexbord voor de bevriende school waarmee de betrokkenheid met het havoplatform kan worden getoond, bevestigt de ‘vriendschap’.

Nieuwsbrief

In 2013 zijn de eerste voorbereidingen getroffen om een nieuwsbrief digitaal te verzenden en op de site te plaatsen. Niet alleen naar de vrienden maar ook naar de emailadressen van de vertegenwoordigers van havoscholen in Nederland. Inmiddels een database van meer dan 200 adressen, die voornamelijk uit onze eigen congres zijn voortgekomen.

 

Ontwikkelingen en trends

Lobot

Een van de speerpunten voor het havoplatform is de aansluiting van het havo op het hbo. In dit kader zijn vanuit de VO-raad zogenaamde LOBOT-pilots  gestart. De LOB-ontwikkelteams houden zich specifiek bezig met de aansluitingsproblematiek en het arbeidsmarktsperpectief voor hbo-opleidingen. Bestuursleden van het havoplatform participeren in het overleg.

Verzwaarde exameneisen

In 2013 had het voorgezet onderwijs in Nederland te maken met verzwaarde exameneisen, zoals het gemiddelde CE-cijfer van de examenvakken dat niet lager mocht zijn dan een 5,5 en de kernvakkenregel, waarbij voor Engels, Nederlands en wiskunde maar één keer een 5 als eindcijfer gescoord mocht worden. Navraag van het havoplatform over de uitkomsten gaf aan dat het landelijk eindresultaat iets lager was dan 2012, maar niet spectaculair. Ook de voorbereiding op de verplichte rekentoets in het eindexamen wordt door het havoplatform nauwgezet gevolgd.

Excellentie

Behalve de excellentieprogramma’s van het Bètaplatform (die vooral gericht zijn op het vwo), zien we nu ook activiteiten vanuit het hbo. De Hogeschool Rotterdam heeft bij een aantal scholen in de regio een brainstormsessie gedaan over een samenwerking tussen vo en HRO over rekening houden met excellente havoleerlingen.

 

Nieuwe energie

Nu de organisatie staat en het havoplatform voldoende bekend is en kan steunen op een behoorlijk breed netwerk, kunnen we vaststellen dat in het jaar 2013 het havoplatform een duidelijke positie heeft veroverd. In een herijking van missie en visie heeft het bestuur ook vastgelegd dat het havoplatform met gezag mag spreken en daarbij het havo in Nederland mag vertegenwoordigen. Het is daarom zaak aan het einde van 2013 de focus van het havoplatform vooral te richten op het verder concretiseren van haar doelen. Een uitgangspunt waarmee het bestuur van het havoplatform met nieuwe energie en vol vertrouwen het jaar 2014 is ingegaan.