14
feb 2019

Carrousel over de aansluiting havo-hbo

Ook vanuit het havoplatform wordt er veel belang gehecht aan de aansluiting tussen havo en hbo. Vandaar dat er tijdens het havocongres ‘Trots op havo’ ook aandacht was voor dit onderwerp. Bij de carrousel werden pitches gegeven door NHL Stenden uit Leeuwarden, Fontys Hogescholen uit Tilburg, de Hogeschool Arnhem-Nijmegen, het Samenwerkingsverband regio Rotterdam en door de VsSL (Vereniging van Schooldecanen en Loopbaanbegeleiders).

De bijeenkomst werd geopend door Debby Kok, bestuurslid havoplatform en opleidingsdirecteur Candea College uit Duiven. Zij stelde de aanwezigen van de verschillende hogescholen voor en gaf het woord aan Pierre Poell (bestuurslid havoplatform), naast zijn functie als beleidsmedewerker bij InHolland is hij ook werkzaam bij het ministerie van OCW. Vanuit die hoedanigheid gaf hij uitleg over de extra middelen die er zijn voor regionale samenwerking.

In totaal is er 32,1 miljoen euro extra voor hogescholen te besteden aan regionale samenwerkingsverbanden, zowel voor vo-hbo als mbo-hbo. Er is tot op heden nog geen landelijke dekking van de samenwerking vo-hbo. Dat wil zeggen dat er dus nog veel vo-scholen zijn die niet samenwerken met een hogeschool bij hun in de regio. En van de 36 plannen die bij het ministerie zijn ingediend, gaan er 5 specifiek over de havo.

De minister wil na 2021 dat de ‘goede voorbeelden’ de standaard worden, oftewel ‘good practice’ moet ‘common practice’ zijn.

Junior Honourscollege – NHL Stenden Hogeschool

Het Junior Honourscollege is voor alle leerlingen die in de bovenbouw van de havo of mbo zitten. Leerlingen die hier aan mee doen, maken kennis met het gebouw, ze ontmoeten leerlingen van andere scholen,de leerlingen werken samen met hbo studenten en ze gaan aan de slag met thema’s als ondernemendheid, creativiteit en persoonlijk leiderschap.

Online proefstuderen – Fontys Hogescholen

De reden om het online proefstuderen aan te bieden is ontstaan doordat er veel uitval is onder de eerstejaars studenten. Zo’n 30 % stopt voortijdig met de studie en ongeveer 10 % kiest een andere opleiding. Uit onderzoek is gebleken dat de helft van de eerstejaars vooraf niet komt kijken bij de hogeschool, ongeveer 31 % van de havisten komt niet op een informatiedag, meeloopdag etc.

Voor de toekomstige hbo’ers is diepte oriëntatie heel waardevol, studenten die vooraf wel naar de opleiding komen, benadrukken dit. Zij geven aan dat het heel belangrijk is om een opleiding zelf al in de praktijk te ervaren. Het project online proefstuderen is ontstaan met de vraag hoe kunnen scholieren al dieper oriënteren. Zo kwamen ze bij de sneakpreview studieweek.

Niet lullen, maar poetsen – Aansluiting VO-HO R’dam

Het belang van vakinhoudelijke aansluiting wordt als belangrijk punt beschouwd tussen de samenwerkende vo-scholen en hogescholen in de regio Rotterdam. De partijen werken vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid, aan de hand van thema’s willen ze ervoor zorgen dat de aansluiting van vo naar hbo goed verloopt.

Thema 1. Het kiezen: Loopbaanoriëntatie en –begeleiding

Thema 2. Het kunnen: Voorbereiding op hbo-vaardigheden.

Thema 3. Het kennen: Vakinhoudelijke aansluiting op het gebied van Nederlands/communicatie, wiskunde en economie/management & organisatie.

Thema 4. Monitoring via doorstroomcijfers

Voor elk van de thema’s is een werkgroep samengesteld met daarin betrokkenen uit het vo en hbo. Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de producten die binnen dat thema ontwikkeld worden. De grote lijnen van de samenwerking, alsmede de organisatie van de werkgroepen ligt in handen van de overall projectgroep. Hierin zitten de projectleiders van de deelthema’s. Het totale samenwerkingsverband wordt aangestuurd door een stuurgroep met daarin een vertegenwoordiging van bestuurders van de samenwerkende scholen.
In totaal zitten er 53 vo-scholen in het samenwerkingsverband en 4 hogescholen.

Regiegroepen om aansluiting te versoepelen – Hogeschool Arnhem Nijmegen

De Hogeschool Arnhem Nijmegen zet zich samen met de vo-scholen die aangesloten zijn bij het Platform VO-HO in voor een goede begeleiding bij het ontdekken van talent en ambitie van leerlingen en bij het kiezen van een passende studie.
De HAN biedt ondersteuning in het loopbaanoriëntatie en begeleidingsprogramma (LOB) met profielkeuzedagen, meeloopdagen, proefstuderen, studiekeuzetools zoals i-Quest en Kies Actief en matchingsactiviteiten (Studiekeuzecheck).

Met sommige scholen werkt de HAN nog intensiever en systematischer samen: dit zijn de ‘Aansluitscholen’. Dit zijn in totaal 16 scholen die streven naar gelijkwaardigheid tussen studenten, docenten en medewerkers. Regiegroepen, met daarin ook havoleerlingen (uit de bovenbouw), zoeken naar manieren om een betere aansluiting tussen vo-scholen en hogescholen te realiseren. Leerlingen hebben inspraak en bepalen waar op ingezet wordt. De regiegroep gaat ook letterlijk de klassen in om te horen wat de leerlingen zelf willen. Zo is onder andere het initiatief student als partner ontstaan.

Goede LOB

Recent heeft het VvSL-bestuur haar visie op goede LOB vastgesteld. De term “Goede LOB” is de laatste jaren op diverse plaatsen door diverse instanties en organisaties gebruikt. Nooit echter is de term van een inhoud voorzien. Dat hebben zij nu wel gedaan.

Met de visie op goede LOB beschikt “het veld”, samen met de LOB-urenformule en de VvSL-Kwaliteitsstandaard decaan/loopbaanbegeleider over een aantal basisdocumenten waarmee LOB op schoolniveau nog beter op de kaart gezet kan worden én LOB-beleid geformuleerd kan worden zoals wordt gestimuleerd in de “Kwaliteitsagenda LOB VO”. Deze kwaliteitsagenda is het resultaat van de motie Duisenberg e.a. d.d. 3 november 2016 en in februari van dit jaar ondertekend door de VO-raad, het LAKS en beide decanenverenigingen.

De VvSL biedt scholen/schoolleidingen en startende en ervaren decanen/loopbaanbegeleiders met de genoemde documenten een aantal praktische handvatten om aan Loopbaanoriëntatie en -begeleiding een stevige kwaliteitsimpuls te geven en zo de doorstroom havo-hbo te kunnen verbeteren. 


Na de pitches kregen de deelnemers de mogelijkheid om in twee blokken van 20 minuten meer te weten komen over de aanpak van de hogescholen. Het doel van deze carrousel om meer scholen bekend te maken maken met de mogelijkheden tot aansluiting c.q. samenwerking met hogescholen is zeker bereikt.